Bosetting, mottak og voksenopplæring

Tjenesteområdet består av tre avdelinger:

Nesna Mottak

Nesna Mottak driver statlig mottak for asylsøkere på kontrakt med UDI. Mottaket gir beboerne et nøkternt men forsvarlig botilbud mens de venter på om de får opphold eller skal returnere fra landet.

Bosetting

Bosettingsavdelingen har ansvar for bosetting av flyktninger etter de til en hver tid gjeldene kommunestyrevedtak. Familier og voksne har som regel rett på introduksjonsordningen i kommunen. Introduksjonsordningen skal kvalifisere den enkelte for arbeid eller utdanning.
Kommunen bosetter også enslig mindreårig ungdom som regel etter et vedtak etter lov om barnevernstjenester. Her gir vi et omsorgstilbud.

Voksenopplæring

Voksenopplæringa i Nesna er en skole for voksne innvandrere over 16 år og for personer med vedtak om spesialundervisning.
Skolen gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og har tilbud om 2-årig, eksamensrettet grunnskole for voksne samt spesialundervisning.
Grunnskoleopplæring for voksne
Etter Opplæringslovens § 4A-1 har de som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring rett til slik opplæring.
Spesialundervisning
Etter Opplæringslovens § 4A-2 har voksne som ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne, rett til spesialundervisning.

Les mer

Bosetting og mottak

Flyktningemottak

Midlertidig botilbud for mennesker som søker beskyttelse i Norge. Dette i påvente av at søknaden deres skal behandles. Beboerne har tilbud om deltagelse i informasjonsprogram, fritidsaktiviteter, frivillig arbeid og økonomisk hjelp.

 

 


 

Bosetting

Ansvarlig for bosetting av flyktninger. Bistå flyktninger med oppholdstillatelse i etableringsfasen. Gi en best mulig kvalifiserings- og integreringsprosess for den enkelte. Nesna kommune har vedtatt å bosette 20 personer i år. Det bosettes voksne, barnefamilier og enslige mindreårige fra 15 år- 18 år. Tjenestetilbudet er tilpasset den enkeltes behov.

 

 


 

Voksenopplæring

Tilbyr norskopplæring med samfunnskap, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne. Dette tilbys beboerne ved Nesna Mottak, bosatte flyktninger og andre med behov for norskopplæring.

 

Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn

Translate
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu
noafsqamarhyazeubebsbgcacebnyzh-CNzh-TWcohrcsdanleneoettlfifrfyglkadeelguhthahawiwhihmnhuisigidgaitjajwknkkkmkokukylolalvltmkmgmsmlmtmimrmnmynepsfaplptparorusmgdsrstsnsdsiskslsoessuswsvtgtatethtrukuruzvicyxhyiyozu