Kunngjøring av søknad om ny landbasert akvakulturlokalitet - Nesna industripark, Langsetvågen

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad om akvakultur i Nesna kommune, Nordland
Søker: Arctic Seafarm AS org. 920 624 804
Søknaden gjelder: Ny landbasert akvakulturlokalitet
Omsøkt størrelse: Biomasse 15 000 tonn
Lokalitet: Nesna Industripark, Langsetvågen
Koordinater: N 66º16,192` Ø 13º10,017`
Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn på rådhuset og på kommunens hjemmeside www.nesna.kommune.no under kunngjøringer.
Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen 15.02.2021.
Dokumenter
 
Les mer

Offentlig ettersyn av søknad om utfylling i sjø ved Langsetvågen industripark - Nesna

Mo Industripark AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utvidelse av eksisterende industriområde ved Langsetvågen i Nesna kommune.Prosjektet planlegges utført i løpet av 2019.

 

 

Det planlegges å sprenge berg ned til kote ca. 4-5 i områder på land. Det er beregnet at planering av arealene medfører at ca. 2,6 millioner m3 berg sprenges ut. Dette tilsvarer ca. 3,6 millioner m3 anbragt steinfylling. I sjø nord for Westcon skal det etableres molo. Hensikten med denne er å skjerme innseilingen til dokk og kaianlegg ved Westcon. Det er tatt utgangspunkt i en fylling opp til kote +4-5. Moloen planlegges å være 85 m lang og fyllingsfoten vil dekke et areal på 101.000 m2 sjøbunn fra 0-135 meter. Tiltaket inkluderer også en utfylling i sjø der det skal etableres en transportvei på østsiden av hallen til Westcon, og en vegetasjonsskjerm på sørsiden av hallen. Denne utfyllingen vil dekke et areal på ca. 3000 m2 der det skal fylles ut med ca. 10.000 m3 sprengstein på 0-2 meters dybde.

 

Det ble utført prøvetaking av overflatesediment (0-10 cm) fra 2 stasjoner i det planlagte utfyllingsområdet. Analyseresultatene viser at miljøtilstanden i prøvetatt sediment tilsvarer tilstandsklasse II (god miljøtilstand) for alle stoffer unntatt TBT som er påvist i tilstandsklasse III som tilsvarer moderat miljøtilstand. Det var planlagt å ta ut prøver fra 3 stasjoner, men på grunn av skrånende, hard bunn inn mot land lot det seg ikke gjøre å ta flere enn to stasjoner.

 

Ifølge Miljødirektoratets Naturbase er det registrert flere fuglearter av stor og særlig stor forvaltningsinteresse (f.eks teist og fiskemåke) rett ved tiltaksområdet. Det er registrert et lokalt viktig våtmarksområde (Langsetvågen poll) som delvis overlapper med området det skal fylles ut i. Våtmarksområdet er noe berørt av verkstedvirksomhet og endel ferdsel, men fungerer fortsatt som raste/spiseplass for fugl.

Søknaden legges til offentlig gjennomsyn hos Nesna kommune og kan leses her og på Fylkesmannens nettside: www.fmno.no. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 28. mai 2019.

Les mer

KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN PLANID. 1828_2017002, DETALJREGULERINGSPLAN FOR LANGSETVÅGEN INDUSTRIPARK

Kommunestyret vedtok i møte 17.10.2018, saknr. 50/18 - Detaljreguleringsplan for Langsetvågen Industripark.
Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
 
Som det fremgår av vedtaket er deler av planområdet unntatt rettsvirkning og vil bli underlagt videre behandling.
 
Vedtatt plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på
Nesna rådhus, Movegen 24, samt på kommunens internettside og vedtaket kunngjøres i Rana Blad.
Regionale myndigheter, høringsparter, berørte grunneiere og naboer tilskrives direkte. 
 
Frist for å klage på vedtaket er satt til 13.12.2018 – tre uker fra denne kunngjøring.
Krav om erstatning eller innløsing etter plan- og bygningsloven kap. 15 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.
 
 
Saksdokumenter
Brev fra Mo Industripark til kommunestyrets medlemmer, datert 16.10.2018:  pdf MIP brev til kommunestyrets medlemmer 20181016 (3.65 MB)
 
Andre dokument
Konsekvensutredning naturmangfold:  pdf Langsetvågen I KU naturmangfold (1.94 MB)
Konsekvensutredning reindrift:  pdf Langsetvågen I KU reindrift (1.57 MB)
Konsekvensutredning vannmiljø:  pdf Langsetvågen I KU vannmiljø (1.14 MB)
 
Les mer

KUNNGJØRING/OFFENTLIG INNSYN - Søknad om tillatelse for landbasert akvakulturanlegg – Nesna Industripark, Langsetvågen

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
 
Søknad om akvakultur i Nesna kommune, Nordland
Søker: Arctic Seafarm AS org. 920 624 804
Søknaden gjelder: Ny landbasert akvakulturlokalitet
Omsøkt størrelse: 15 000 tonn biomasse
Lokalitet: Nesna Industripark, Langsetvågen
Koordinater: N 66º16,192` Ø 13º10,017`
Kontaktadresse: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 03.12.2018.
 
Høringsdokumenter:
3. Miljøundersøkelser - Samlerapport pdf ASL3 Samlerapport (1.26 MB)
3a. Miljøundersøkelser - temperatur pdf ASL3a rapp temp (614 KB)
3b. Miljøundersøkelser - vannstrøm pdf ASL3b rapp vannstrøm (1.46 MB)
3c. Miljøundersøkelser - hydrografi pdf ASL3c rapp hydrografi (969 KB)
3d. Miljøundersøkelser - havbunn pdf ASL3d rapp havbunn (605 KB)
Les mer
Abbonér på denne nyhetsmatingen

Logg inn